Loading

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทสาขาของ PAC ทุกสาขาปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทเรา เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพและส่งต่อให้แก่รุ่นถัดไป เรารับผิดชอบในการปฏิบัติงานทุกอย่างโดยสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด เราทำตามข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทั้งหมดในแต่ละประเทศ เราใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด โดยปรับปรุงการปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ PAC ยึดมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ อีกทั้งยังส่งเสริมวัฒนธรรมและสนับสนุนกิจกรรมการปกป้องสิ่งแวดล้อม

 1. ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 2. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเรา
 3. บริหารงานโดยมีเป้าหมายเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ร่วมกันทั้งบริษัท ในเรื่องของการปกป้องสิ่งแวดล้อม
 4. กำหนดเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบในเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม
 5. สนับสนุนการปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
 6. ฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 7. พัฒนากิจกรรมในด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
 8. เผยแพร่นโยบายการปกป้องสิ่งแวดล้อมแก่บุคคลทั่วไป

การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว

กลุ่มบริษัทไพโอเนียร์มีความยึดมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อม นโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทสะท้อนให้เห็นถึงความยึดมั่นในข้อนี้ ซึ่งเห็นได้ชัดจากโครงการริเริ่ม เช่น กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว

นโยบายสิ่งแวดล้อมของเราส่งเสริมความยึดมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

บริษัท ไพโอเนียร์ อีเล็คโทรนิคส์ เอเชีย เซ็นเตอร์ จำกัด มีนโยบายที่ส่งเสริมความยึดมั่นของเราในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมวัฒนธรรมและสนับสนุนกิจกรรมการปกป้องสิ่งแวดล้อม

เราเชื่อมั่นว่าการช่วยเหลือและความร่วมมือจากหุ้นส่วนและผู้จำหน่ายของเราจะมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในพันธกิจของเราที่ให้ความสำคัญต่อความยึดมั่นของเราเป็นหลัก

มาตรฐาน แนวทาง และเครื่องมือของเราแบ่งออกเป็นสามหัวข้อ ได้แก่

 • มาตรฐานทั่วไป
 • แนวทาง
 • คู่มือและเครื่องมือ

มาตรฐานทั่วไป

มาตรฐานเรื่องสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทไพโอเนียร์

มาตรฐานนี้เกี่ยวข้องกับการบำบัดสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และมีข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกับสารเหล่านี้ รวมถึงคำจำกัดความทางเคมีโดยละเอียด

GGP-001-J แก้ไขเมื่อ พ.ย. 2010 [มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2010] - ใหม่

แนวทาง

แนวทางการจัดการด้าน EHS ของกลุ่มบริษัทไพโอเนียร์

เราควรทำการตรวจประเมินการจัดการของซัพพลายเออร์ในด้านสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เอกสารนี้ได้ระบุเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินซัพพลายเออร์

GPC-001-B แก้ไขเมื่อ ธ.ค. 2007 [มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2008]

คู่มือการรายงานเรื่องสารที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม *

คู่มือฉบับนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดและขั้นตอนต่างๆ ในการส่งรายงานเรื่องสารที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 5.0 [PAC ฉบับแก้ไข] เผยแพร่ในเดือนเมษายน 2004

รายงานสรุปเรื่องสารที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม*

สอดคล้องกับข้อกำหนดของเราสำหรับผู้จำหน่ายและซัพพลายเออร์แต่ละราย เพื่อรวบรวมรายงานเรื่องสารที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการสำรวจข้อมูลสารเคมีบนชิ้นส่วนทุกชิ้นของส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่มีการจัดหาให้กับบริษัท รายงานสรุปนี้จะมีข้อมูลที่ครอบคลุมในด้านขอบเขตการสำรวจ รวมถึงแนวทางในการประกาศเกี่ยวกับสารเคมี

หมายเหตุ:

เอกสารดังที่กล่าวมาข้างต้นจะเหมือนกันกับเอกสารที่ออกโดยบริษัทไพโอเนียร์ ยกเว้นในกรณีที่มีเครื่องหมายดอกจันทน์เพื่อระบุว่าเป็นฉบับของ PAC ผู้จำหน่ายสามารถติดต่อผู้จัดซื้อที่เป็นผู้ดูแลเพื่อขอความกระจ่าง

สามารถขอเอกสารฉบับภาษาญี่ปุ่นได้ ซึ่งจะจัดให้มีตามการร้องขอ

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ:

ข้อมูลในที่นี้มีจุดประสงค์เพื่อการใช้โดยหุ้นส่วนและผู้ขายของบริษัท ไพโอเนียร์ อีเล็คโทรนิคส์ เอเชีย เซ็นเตอร์ จำกัด เท่านั้น

ห้ามไม่ให้มีการทำสำเนาหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการใช้ที่ผิด หรือการใช้ข้อมูลดังกล่าวในส่วนใดส่วนหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต

En
ไทย